fbpx Skip to main content

Algemene voorwaarden

Toegangsbewijzen

1. Toepasselijkheid

 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Beholders;, handelsnaam van Stichting DocsintheCity, en degene die een toegangsbewijs (‘kaartje’) voor het door Beholders; georganiseerde documentairefestival koopt (‘de koper’).
 2. Iedere toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Beholders; is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijze van bestellen en betaling

 1. Kaartjes kunnen alleen besteld worden op de website van Beholders; en dienen online betaald te worden.
 2. Na betaling ontvangt de koper een mail met een e-ticket. Dit ticket geeft recht op toegang tot de betreffende voorstelling.

3. Persoonsgegevens

 1. Beholders; verwerkt persoonsgegevens van de koper conform haar Privacyverklaring en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Privacyverklaring is beschikbaar via beholders.nl/privacyverklaring.
 2. Deze persoonsgegevens worden gebruikt:
  1. voor het afhandelen van de betaling;
  2. om de koper te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de overeenkomst uit te kunnen voeren, ook in het geval van wijzigingen in het programma en/of een voorstelling;
  3. om de koper te informeren over het documentairefestival en bijbehorende diensten en/of producten.

4. Overmacht, annulering en aansprakelijkheid

 1. Zowel het programma als het aantal voorstellingen kan door Beholders; worden aangepast indien blijkt dat er voor een bepaalde documentaire, respectievelijk bepaalde voorstelling te weinig belangstelling is.
  Beholders; zal de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen, zodat de koper in de gelegenheid is om een andere documentaire, respectievelijk een andere voorstelling te bezoeken.
  Een aanpassing zoals hierboven genoemd, geeft aan de koper geen recht op enige restitutie van de betaalde koopsom, noch enig recht op schadevergoeding.
 2. Indien de koper niet in de gelegenheid is om de voorstelling waarvoor hij een kaartje heeft gekocht te bezoeken, kan de koper per mail (kaartjes@beholders.nl) hierover contact met Beholders; opnemen.
  Het is aan Beholders; om te beoordelen of het kaartje tegen restitutie van de koopsom wordt teruggenomen of kan worden omgeruild. Beholders; kan hiertoe niet verplicht worden.

5. Verbod van doorverkoop

Het is de koper niet toegestaan om gekochte kaartjes in het kader van commerciële doeleinden aan derden (door) te verkopen.

Algemene voorwaarden

Cadeaukaarten

1. Toepasselijkheid

 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Beholders;, handelsnaam van Stichting DocsintheCity, en degene die een of meerdere cadeaukaarten van haar koopt; (‘de koper’).
 2. Door uw koop of online-bestelling geeft koper te kennen dat koper met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.
 3. Iedere toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Beholders; is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.

2. Geldigheid

 1. Cadeaukaarten hebben de op de daarop aangegeven waarde en kunnen gebruikt worden voor de aanschaf van toegangskaarten voor het door Beholders; georganiseerde documentairefestival.
 2. De cadeaukaarten zijn onbeperkt geldig en niet inwisselbaar voor contant geld.
 3. Iedere cadeaukaart heeft een unieke code. Deze code kan op de website van Beholders; www.beholders.nl geactiveerd worden voor de aanschaf van een toegangsbewijs voor een specifieke voorstelling.
 4. In geval van fraude, valsheid in geschrifte of andere te kwader trouw verrichte handelingen in relatie tot de cadeaukaart, heeft Beholders; het recht om de koop te ontbinden zonder terugbetaling van de koopsom en/of betaling van schadevergoeding.
 5. Verlies of diefstal van de cadeaukaart komt volledig voor risico van de koper.

3. Bestelling en levering online, bedenktijd

 1. Cadeaukaarten die online besteld en betaald zijn, worden toegezonden naar het door de koper opgegeven fysieke leveradres.
 2. De koper die die cadeaukaarten via de website van Beholders; heeft besteld, heeft het recht de afname van de door hem bestelde cadeaukaarten te herroepen binnen 14 dagen na de koopdatum, maar uiterlijk tot het moment dat de bij de betreffende cadeaukaart behorende code is geactiveerd.
  De herroeping gebeurt door een duidelijke mededeling hiervan door de koper aan Beholders;. Indien de cadeaukaarten op een andere wijze dan online zijn gekocht, geldt dit herroepingsrecht niet.

4. Persoonsgegevens

 1. Beholders; verwerkt persoonsgegevens van de koper conform haar Privacyverklaring en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  De Privacyverklaring is beschikbaar via beholders.nl/privacyverklaring.
 2.  Deze persoonsgegevens worden gebruikt:
  1. voor het afhandelen van de bestelling en de betaling;
  2. om de koper te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de overeenkomst uit te kunnen voeren, ook in het geval van wijzigingen in het programma en/of een voorstelling;
  3. om de koper te informeren over het documentairefestival en bijbehorende diensten en/of producten.

5. Overmacht, annulering en aansprakelijkheid

 1. Zowel het programma als het aantal voorstellingen kan door Beholders; worden aangepast indien blijkt dat er voor een bepaalde documentaire, respectievelijk bepaalde voorstelling te weinig belangstelling is.
  Beholders; zal de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen, zodat de koper in de gelegenheid is om een andere documentaire, respectievelijk een andere voorstelling te bezoeken.
  Een aanpassing zoals hierboven genoemd, geeft aan de koper geen recht op enige restitutie van de betaalde koopsom, noch enig recht op schadevergoeding.
 2. Indien de koper niet in de gelegenheid is om de voorstelling waarvoor hij een kaartje heeft gekocht te bezoeken, kan de koper per mail (kaartjes@beholders.nl) hierover contact met Beholders; opnemen.
  Het is aan Beholders; om te beoordelen of het kaartje tegen restitutie van de koopsom wordt teruggenomen of kan worden omgeruild. Beholders; kan hiertoe niet verplicht worden.

6. Verbod van doorverkoop

Het is de koper niet toegestaan om cadeaukaarten in het kader van commerciële doeleinden aan derden (door) te verkopen.

Algemene voorwaarden

Partnership

1. Inleiding

De Stichting DocsintheCity, statutair gevestigd te Schijndel, organiseert onder de naam Beholders; een jaarlijks terugkerend documentairefestival.

2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de hierna genoemde begrippen het volgende verstaan:

 • Beholders; – Handelsnaam van Stichting DocsintheCity.
 • Partner – De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Beholders; een sponsorovereenkomst sluit of heeft gesloten.
 • Partijen –  Beholders; en Partner gezamenlijk.
 • Sponsorovereenkomst –  De overeenkomst tussen Beholders; en de Partner waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn vastgelegd.
 • Partnership – Een vorm van sponsoring.

3. Gelding

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere sponsorovereenkomst tussen Beholders; en de Partner, behoudens voor zover schriftelijk nadrukkelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Partner wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Beholders; is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden worden van kracht op het moment waarop deze gewijzigde voorwaarden op de website van Beholders; zijn opgenomen.

4. Totstandkoming

Sponsorovereenkomst Beholders; biedt diverse sponsormogelijkheden aan onder de noemer Partnerships. De specifieke mogelijkheden worden in een persoonlijk onderhoud besproken en toegelicht. Nadat de Partner een keuze heeft gemaakt voor een specifiek Partnership wordt deze keuze door Beholders; schriftelijk bevestigd. Hiermee komt een sponsorovereenkomst tot stand.

5. Verplichtingen Partner

 1. De Partner zorgt voor tijdige aanlevering van logo’s en eventueel andere relevante informatie en/of bescheiden, benodigd voor de juiste invulling van het gekozen Partnership.
 2. De gevolgen van een te late aanlevering, waaronder de onmogelijkheid van plaatsing in het programmaboek, komen volledig voor risico van Partner en doen niets af aan de (financiële) verplichtingen van Partner uit hoofde van de sponsorovereenkomst.

6. IE Rechten Beholders;

 1. De Partner zal op geen enkele wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Beholders;, noch zal de Partner op enigerlei wijze inbreuk maken op de goede naam van Beholders;
 2. De Partner is enkel en alleen gerechtigd tot het gebruik van de naam Beholders; en/of DocsintheCity en/of overige IE-rechten indien hierover van tevoren schriftelijke afspraken met Beholders; zijn gemaakt en hiervoor door Beholders; toestemming is gegeven.

7. Vergoeding en betaling

 1. De Partner is de overeengekomen vergoeding direct bij het tot stand komen van de sponsorovereenkomst aan Beholders; verschuldigd.
  Beholders; stuurt hiervoor aan de Partner een factuur. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
 2. Na ontvangst van de volledige betaling ontvangt de Partner een kortingscode die de Partner kan gebruiken voor het bestellen van (het aantal) bij de sponsorovereenkomst behorende toegangskaarten.
 3. Eventueel bij het Partnership behorende bijzondere kaarten, zoals bijvoorbeeld voor de openingsvoorstelling en/of voor de IDFA worden tijdig door Beholders; aan de Partner ter beschikking gesteld.

8. Overmacht, annulering en aansprakelijkheid

 1. Zowel het programma, als het aantal voorstellingen kan door Beholders; worden aangepast indien blijkt dat er voor een bepaalde documentaire, respectievelijk bepaalde voorstelling te weinig belangstelling is.
  Beholders; zal de Partner hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen, zodat Partner voor en andere documentaire, respectievelijk voorstelling kaarten kan regelen.
  Een aanpassing geeft aan de Partner geen recht op enige restitutie van door de Partner gedane betalingen.
 2. Indien door enige aanpassing, zoals onder 8.1 genoemd, de zichtbaarheid van de Partner significant minder is dan uit hoofde van het Partnership verwacht mocht worden, dan zullen Partijen in overleg treden om tot een redelijke oplossing te komen.
 3. De Partner dient zelf voor tijdige bestelling van de door hem gewenste toegangskaarten zorg te dragen.
  Beholders; geeft geen enkele garantie ten aanzien van de beschikbaarheid van plaatsen voor een bepaalde documentaire en/of een bepaalde voorstelling en is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch gehouden tot enig restitutie en/of vergoeding indien een gewenste voorstelling uitverkocht blijkt te zijn.
 4. Beholders; is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen in de logo’s van de Partner en deze geeft de Partner geen recht op enige restitutie en/of schadevergoeding.

9. Overige bepalingen

 1. De sponsorovereenkomst geldt uitsluitend voor de eerstvolgende editie na het sluiten van deze overeenkomst. De Partner kan op geen enkele wijze aanspraak maken op een vergoeding en/of restitutie voor niet afgenomen of niet-gebruikte kaarten.
 2. Het is de Partner niet toegestaan kaarten op enigerlei wijze aan derden door te verkopen of ter verkoop aan te bieden.
 3. Het is de Partner niet toegestaan rechten en verplichtingen uit de sponsorovereenkomst aan een derde over te dragen.
 4. Een eventuele aansprakelijkheid van Beholders; jegens de Partner is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de Partner in het kader van de sponsorovereenkomst aan Beholders; verschuldigd is.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de sponsorovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst tussen Partijen mochten ontstaan, zullen worden berecht door de rechtbank Oost-Brabant.